I Programa d’Investigació de l’Observatori Internacional de la Professió Docent (OBIPD)


Convocatòria per a la concessió d'ajuts a projectes de recerca pertanyents al I Programa d’Investigació de l’Observatori Internacional de la Professió Docent (OBIPD), 2010-2011 conjuntament amb la Federació d’Ensenyament de CCOO de Catalunya.

Organisme convocant: Observatori Internacional de la Professió Docent (OBIPD) i Federació d’Ensenyament de CCOO de Catalunya.

Data de la convocatòria: 15 de Novembre de 2010

Temàtica: Repercussions Socials a la Professió Docent

Data límit de presentació: 20 de Desembre de 2010

Data previsió resolució: 11 de Gener de 2011

Lloc de presentació: FODIP (Departament de Didàctica i Organització Educativa. Universitat de Barcelona)

1. Objecte de la convocatòria

La present convocatòria té com a objecte la concessió d’ajuts per al finançament de projectes de recerca sobre la professió docent. En concret es proposa estudiar les repercussions de la societat actual en el professorat de Catalunya que treballa a les etapes d’educació obligatòria. Podran acollir-se a la convocatòria projectes interessats en estudiar els següents aspectes:

a) Demandes socials actuals a la professió docent

b) Relació escola i societat

c) Situació laboral del professorat

d) Malestar i benestar docent.

e) Societat de la informació i professió docent

f) Immigració i professió docent

2. Requisits dels beneficiaris

Es poden acollir a aquesta convocatòria grups de professors i professores de qualsevol etapa educativa. Els projectes no poden ser individuals. Cada investigador només podrà formar part d’un equip.

3. Durada del projecte i quantia

3.1. Els projectes hauran d'implementar-se en el període d’un any, comptant a partir de la data de finalització del termini de presentació del document d’acceptació de l’ajut.

3.2. La quantitat establerta per a la present convocatòria serà d’un màxim de 4.000 euros i d’un mínim de 2.000 euros per a cada projecte. El 50% serà abonat amb la concessió del projecte i el 50% a la presentació i acceptació de la memòria final de l’estudi.

4. Sol·licitud i documentació

4.1. La sol·licitud i la documentació s'han de presentar en format paper i en suport

electrònic (CD) al Grup FODIP del Departament de Didàctica i Organització Educativa de la Universitat de Barcelona, Edifici de Llevant, 2a planta. Passeig de la Vall d’Hebron, 171.

4.2. La sol·licitud s’acompanyarà de la següent documentació:

a) Memòria del projecte de recerca, especificant els objectius, la metodologia de recerca, el pla de treball i els resultats esperats.

b) Currículum vitae del Investigador Principal.

c) Membres que formen part de l’equip de recerca i resum del currículum dels

membres de l’equip (darrers cinc anys).

d) Pressupost de la recerca. El pressupost haurà d’estar desglossat per partides (personal, inventariable, fungible, viatges i altres despeses).

5. Terminis

El termini per a la presentació de les sol·licituds de participació és des del dia 15 de Novembre de 2010 fins a les 13 hores del dia 20 de Desembre de 2010.

6. Avaluació i selecció

El director i la secretària acadèmica de l’OBIPD i tres representants de CCOO valoraran la qualitat científica de les sol·licituds presentades d’acord amb els criteris de priorització següents:

a) Novetat i rellevància de la proposta

b) Viabilitat de la proposta, on es faci palesa l’adequació de la metodologia, el disseny de la recerca i un pla de treball d’acord amb els objectius.

c) Trajectòria cientifico-professional de l’equip.

d) Curriculum vitae de l’investigador principal

7. Resolució

7.1. La resolució d’aquesta convocatòria es publicarà a la web de l’OBIPD

(www.ub.edu/obipd) i a la web de la Federació d’Ensenyament de CCOO de Catalunya (www.ccoo.cat/ensenyament) i es comunicarà als beneficiaris.

7.2. El termini màxim per resoldre aquesta convocatòria és d’un mes comptador a partir de l’endemà de la data d’inici de presentació de les sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, l’ajut sol·licitat s’entendrà desestimat per silenci.

8. Memòria final

8.1. La despesa corresponent a l’ajut atorgat s’haurà de fer durant el termini d’un any a partir de l’atorgament de l’ajut. Si un cop arribada aquesta data la despesa no s’ha fet, l’import s’haurà de retornar a l’OBIPD.

8.2. Els beneficiaris de l’ajut hauran de presentar una memòria final que inclourà els resultats i productivitat científica derivada de la recerca i el detall i justificació de les despeses realitzades.

8.3. La memòria final es publicarà a la pàgina web de l’observatori i a la pàgina web de la Federació d’Ensenyament de CCOO de Catalunya. Si s’escau, la memòria es publicarà en format paper, previ consentiment dels/es autors/es.

L’aclariment de qualsevol dubte en la interpretació d’aquestes bases és competència del director de l’OBIPD.

Visitas: 73

Comentar

¡Necesitas ser un miembro de DIM-EDU para añadir comentarios!

Participar en DIM-EDU

Próximos ENCUENTROS DE CENTROS INNOVADORES Para enviar un evento a esta AGENDA rellenar este formulario.

ENLACES RECOMENDADOS

   

© 2021   Creado por Pere Marquès.   Tecnología de

Emblemas  |  Reportar un problema  |  Términos de servicio